skip to Main Content
+45 45 170 200 kontakt@oliekompagniet.dk

Oliekompagniet ApS

Handelsbetingelser for smøremidler og alle øvrige produkter.

Anvendelse

Nedenstående almindelige salgs-og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale perterne imellem.

Bestilling

Kunden kan afgive sin bestilling på produkterne på telefon +45 45  170 200 eller på www.Oliekompagniet.dk

Priser

Oliekompagniets vejledende udsalgspriser på smøremidler fremgår af den til enhver gældende prisliste, som fås ved henvendelse på Oliekompagniets kundeservice. Alle priser er ekskl. moms, spildolie, energi, emballage samt Co2 afgifter. Der tages forbehold for pris-, emballage- og afgift ændringer.

Levering

Ordrer på smøremidler i emballage der bestilles inden kl 10:00 leveres på den af købers ønskede adresse inden for 6 arbejdsdage efter ordreafgivelse, dog vil den typiske gennemsnitsleveringstid i praksis være omkring 3 arbejdsdage.

Smøremidler i bulk leveres fragtfrit i Danmark ved brofaste forbindelser. Leveringstid for bulk leverancer med tankovervågning er typisk max 5 arbejdsdage og typisk max 12 arbejdsdage uden tankovervågning.

Minimums kvantum

Emballagevarer: Ved bestilling af minimum 60l/kg smøremidler vil elvering ske fragtfrit i Danmark ved brofaste forbindelser. Bestillinger under 60l/kg smøremidler pålægges der er kvantumstillæg på 75 kr ekskl. Moms.

Bulkvarer: ved bestilling af minimum 1.000 liter smøremidler i bulk leveres fragtfrit i Danmark ved brofaste forbindelser. Bestillinger under 1.000 liter smøremidler i bulk tillægges et fragttillæg på 200 kr ekskl. moms.

Tankoplysninger & utilgængelighed

Køber har ansvar for klar og tydelig mærkning af tanken/ene med korrekt produktnavn på påfyldningsstudsen. Dette ansvar gælder også for de fysiske aflæsningsmuligheder ved at adgangs-forholdene til tanken/ene skal være sikre og ryddet for chaufførens aflæsning.

Hvis der er truffet aftale om levering af smøremidler, men det ikke har været muligt for Oliekompagniet af levere på grund af kundes forhold f.eks. utilgængelighed hos kunden, opkræves et tillæg for forgæves kørsel på kr 280 ekskl. moms.

Kvittering for modtagelse

Såfremt Køber ønsker at en leverance ”må stilles uden kvittering/underskrift”, kan dette lade sig gøre ved at få Oliekompagniet´s kundeservice til at påfører dette på den specifikke ordre. I så fald vil varen blive afsat så hensigtsmæssigt på Købers leveringsadresse som muligt, med mindre andet er aftalt. Såfremt Køber ikke kan finde varen kan Oliekompagniet forespørge fragtmanden om placering af varen, Oliekompagniet ApS eller fragtmanden kan dog aldrig blive gjort ansvarlig for Købers manglende leverance i sådanne tilfælde.

Afbestilling

Afbestilling af en given ordre skal ske så hurtigt som muligt samme dag til Oliekompagniet´s kundeservice.

Tomme og brugte tromler

Oliekompagniet tager ikke brugt emballage retur, men henviser til miljøgodkendte modtagere af tom emballage.

Yderligere information om ordningen samt indsamling af tom emballage kan findes på

www.Mariuspedersen.dk

Betaling

Fakturadato + 8 dage hvis ikke andet skriftligt er aftalt.

Efter forfald beregner og fakturerer sælger en morarente på 15% p.a i tillæg til købssummen. Endvidere tillægges gebyr for eventuelle betalingspåmindelser og inkassovarsler i henhold til rentelovens bestemmelser.

Har betaling ikke fundet sted ved udløb af fristen, som angivet i betalingspåmindelsen, anses handelen og leveringsaftalen for væsentligt misligholdt og alle fakturaer af sælger forfalder straks til betaling.

Spildoliegebyr

Oliekompagniet ApS pålægger det branchebestemte spiloliegebyr på de smøreolietyper, der genererer spildolie. Det fremgår af prisliste, hvilke produkter der indeholder spilolieafgiften. Beløbet udgør p.t. kr 0,15 ekskl. moms pr. ltr. Beløbet reguleres jævnligt og kan ændres uden varsel. Spildoliegebyret dækker gratis afhentning af spildolie hos Køber, ligesom gebyret sikrer at spildolien genanvendes miljømæssigt korrekt. Tom emballage indgår ikke i ordningen. Hvis Køber ønsker spildolie afhentet, kontaktes nedenstående operatør direkte, der suger spildolie op i tankbil.

Smøremidler solgt til søfart er undtaget for gebyret, såfremt at skibet er over 5 tons.

Spildolie opsamling og afhentning, kontakt venligst:

Marius Pedersen A/S
Spildolieafhentning
Virkelyst 10
6000 Kolding
Telefon 70 22 36 96
Telefax 75 50 66 86
spildolie@mariuspedersen.dk
www.mariuspedersen.dk

Afhentning kan bestilles på telefon 70 22 36 96 eller via formular på www.mariuspedersen.dk/spildolie

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten over produkterne forbliver sælgers, indtil fuld betaling er modtaget af køber. Hvis køber misligholder betaling, skal sælger have adgang til det/de lokaler eller placering, hvor varen befinder sig og kunne hjemtage det leverede.

Ansvar – Følgeskader

Varen overgår til Køber ved levering på Købers adresse, når Køber har kvitteret/underskrevet fragtbrevet. Levering kan foretaget uden at Køber eller dennes repræsentant er til stede og kvitterer for modtagelsen, dette skal dog være aftalt på forhånd.

Olieselskabet ApS er i intet tilfælde, inklusive mangler, forsinket levering eller produktansvarsskader, ansvarlig for afledte skader/indirekte tab, herunder driftstab og avancetab  Se også afsnit ”Kvittering for modtagelse”).

Force Majeure

Oliekompagniet ApS´s leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører i det omfang force majeure eller andre forhold, som Olieselskabet ApS og deres sædvanlige leverandører ikke er herre over, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering. Som force majeure og lignende forhold anses f.eks. krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæneforanstaltninger, strejke, lockout, brand, ind- eller udførselsforbud med hensyn til råvarer eller færdigvarer her eller i udlandet, isvanskeligheder, forsinkelser af skib eller tankvogn. Som anvendes til levering, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed.

Tvister

Tvister skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København som første instans.

Virksomheds data:

Oliekompagniet ApS

Ovesdal 4, DK-8320 Maarslet

CVR 36901187

Email.:  kontakt@oliekompagniet.dk

www.oliekompagniet.dk

Oliekompagniets salgs- og leveringsbetingelser

Download PDF her

Back To Top